Luděk Lisse – bohaté praktické zkušenosti


Ředitelem Ústavu práva a právní vÄ›dy je ludek lisse, ÄlovÄ›k s bohatými zkuÅ¡enostmi. VÅ¡echny jeho dosavadní aktivity souvisely a samozÅ™ejmÄ› i souvisejí s jeho odborností. Je absolventem Právní fakulty UK i dalších typů odborného studia. Působil ve státní správÄ›, má bohatou pedagogickou praxi a je velmi Äinný v publikování v odborných Äasopisech i na webových právních portálech. Jeho specializace zejména na právo rozhodÄího řízení se projevila i ve vlastních odborných publikacích a ve spoluautorství knih s touto tematikou. Jméno ludek lisse je rovněž spojeno s renomovanou advokátní kanceláří LISSE LEGAL, jejímž je zakladatelem.

Renomovaná advokátní kancelář LISSE LEGAL má v názvu jméno svého zakladatele. Je jím ludek lisse, který vykonává od roku 2006 samostatnou advokacii. Není to ovÅ¡em jediná náplň, které se vÄ›nuje. Mezi další pracovní povinnosti patří vykonávání funkce Å™editele Ústavu práva a právní vÄ›dy, významné vÄ›decké a vzdÄ›lávací instituce. Jeho specializací je obchodní a insolvenÄní právo a pÅ™edevším právo rozhodÄího řízení. Tato specializace se odráží v působení jako rozhodce RozhodÄího soudu a také je zpracována v mnoha publikacích, které na toto téma sám napsal, nebo se na nich podílel jako spoluautor. Blízká je mu rovněž Äinnost pedagogická.